• dr Snežana Banković

Savremeni protokoli za predvidive rezultate

Savremeni način života, doprineo je da sve češće srećemo pacijente koji očekuju maksimalmo efikasna rešenja u veoma kratkom vremenskom okviru. Sa druge strane, moderni koncepti u svim granama stomatologije uz proverene protokole koji olakšavaju i sistematizuju svakodnevni rad, upravo nam omogućavaju da pacijentima pružimo brza, kvalitetna i predvidiva rešenja.


Dakle, u jednoj ili dve posete možemo završiti sve, od endodontskog tretmana do definitivne protetske nadoknade.Prikaz kliničkog slučaja

Pacijentkinja, 34 godine, negira prisustvo sistemskih bolesti, ne pije lekove, negira alergiju na lekove i nutritivne alergene, nepušač. Pristine definitivne keramičke nadoknade na svim zubima u gornjoj i donjoj vilici.


Pacijentkinja navodi nelagodnost i osetljivost prilikom zagrižaja u regiji donjeg desnog prvog kutnjaka. Kliničkim pregledom uočena je palpatorna osetljivost sa bukalne strane u projekciji vrhova korenova zuba 46 (donji prvi desni molar), kao i osetljivost zuba na vertikalnu perkusiju. Analizom retroalveolarnog rendgen snimka uočeno je polumesečasto rasvetljenje u projekciji vrha distalnog korena zuba 46.

Dg. Hronični apeksni periodontitis prvog donjeg desnog molara (46)

1. POSETA /trajanje intervencije 90 minuta/

Izolacija radnog polja primenom koferdama.

Uklanjanje postojeće nadoknade sa zuba 46, uklanjanje karijesa i preparacija zuba za definitivnu restauraciju.

Endodontski tretman zuba 46 (fotografija 1,2,3)
Identifikovana četiri kanala korena zuba 46 (DB,DL,ML,MB).

Obrada kanala mašinskim endodontskim instrumentima.

Irigacija: Natrijum hipohlorit 4 % i EDTA.
Upotreba antimikrobne fotodinamske terapije (fotografija 4,5,6,7) (antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT)) po preporučenom protokolu, u cilju obeskličavanja sistema kanala korena zuba. Nakon ovoga sledi definitivna trodimenzionalna opturacija kanala korena zuba 46 gutaperkom i silerom.

Izrada privremene nadoknade do predaje definitivnog rada. (Fotografija 8).2. POSETA /Sledećeg dana, trajanje intervencije 45 minuta/
Fotografija 9: Uspostavljanje suvog radnog polja u donjem desnom kvadrantu zubnog luka primenom koferdama.

Nakon probe u ustima, definitivne keramičke nadoknade pristupa se pripremi nadoknade, kao i zuba za adhezivno cementitanje u ustima. Priprema nadoknade izvšena je uz primenu fluorovodonične kiseline i silana. Trajanje nagrizanja nadoknade fluorovodoničnom kiselinom definisano je preporukom proizvođača za odgovarajuću vrstu keramike.

Fotografija 10.”Total-etch” i aplikacija adheziva.

Fotografija 11. Cementiranje dvojno vezujućim kompozitnim cementom odgovarajuće boje.

Fotografija 12. Pre-polimerizacija cementa, čime se omogućava lako uklanjanje viška cementa. U ovom slučaju, za uklanjanje viška cementa upotrebljen je sklpel. (Fotografija13).

Fotografija 14. Aplikacija glicerina radi sprečavanja inhibicije polimerizacije kiseonikom površinskog sloja kompozitnog cementa.

Fotografija 15. Svetlosna polimerizacija kompozitnog cementa, polimerizacionom lampom odgovarajuće jačine.

Fotografija 16. Provera okluzalnih odnosa artikulacionom folijom debljine 4 mikrometra.Izgled definitivne protetske nadoknade u ustima.Fotografije korišćene za prikaz kliničkog slučaja vlasništvo su Centra za dentalnu estetiku i implantologiju.

21 views

© 2018 by NIPDE